sendvic_paliativni_pece

Paliativní péče: pomoc při zvládání nevyléčitelné nemoci

Paliativní péče poskytuje podporu pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo konečném stádiu. Péče je poskytována také rodině a přátelům pacienta.

Co znamená paliativní péče

Hlavním cílem je zachovat důstojnost nemocného a udržet jeho kvalitu života až do konce. Její součástí je vstřícná, otevřená a empatická komunikace s pacientem a rodinou, kteří se zásadním způsobem podílí na tvorbě plánu péče.1 Snahou je nevytrhávat nemocného z jeho rodinných vazeb a zajistit mu prožití zbytku života v přívětivém a důstojném prostředí. Doba paliativní péče není časově omezena.

Vyrovnávání se s nevyléčitelnou nemocí, s umíráním a truchlením představuje velmi náročnou situaci jak pro samotného nemocného, tak pro jeho nejbližší okolí. Paliativní péče dokáže tišit nejen bolesti a další průvodní jevy nemoci, ale také mírnit duševní utrpení a stres. Věnuje se jak praktickým aspektům péče, tak zvládání psychických, sociálních a existenciálních obtíží.2

Vychází z individuálních potřeb a přání pacienta a jeho rodiny. Je založena na celostním pohledu na nemocného – snoubí v sobě jak lékařské, tak psychologické, sociální, existenciální a spirituální aspekty. Paliativní péče pomáhá řešit celou škálu potřeb: fyzických (bolest, dušnost, zvracení, mobilizace pacienta, rehabilitace), psychických (úzkost, deprese, truchlení), sociálních (ekonomická situace rodiny, socializace pacienta) a duchovních (problematika naděje, filozofické otázky týkající se života a smrti).3

Ošetřování proto poskytuje celý tým odborníků – lékař, zdravotní sestra, rehabilitační pracovník, sociální pracovník, psycholog, případně odlehčovací asistenti, dobrovolníci a duchovní. Jedná se o koordinovanou péči multidisciplinárního týmu, který spolupracuje s rodinou.4

Paliativní péči poskytují:

  • mobilní (domácí) hospice
  • lůžkové hospice
  • denních stacionáře paliativní péče (denní hospicový stacionář)
  • oddělení paliativní péče v rámci lůžkových zdravotnických zařízení (nemocnice, léčebny)
  • konziliární tým paliativní péče v rámci zdravotnických zařízení
  • poradny, tísňové linky

Co říkají výzkumy

Dle agentury STEM/MARK a Cesty domů jsou dvě třetiny lékařů a polovina české veřejnosti přesvědčeny, že o léčbě by v případě vážné nemoci měli rozhodovat společně. Naproti tomu čtvrtina pacientů zásadně neuvažuje o své roli a chce raději rozhodování nechávat na expertech. Tento postoj, jak výzkum ukazuje, je rozšířenější mezi starší generací.5

Jiné výzkumy ukazují6, že čím dříve je paliativní péče zahrnuta do péče o těžce nemocného pacienta, tím více z ní pacient i jeho rodina mají. Světová zdravotnická organizace považuje paliativní péči za jedno z klíčových odvětví a nezbytnou součást moderní medicíny.

1 Skála, B., Sláma, O., Vorlíček, J., Kabelka, L. 2011.  Paliativní péče o pacienty v terminálním stádiu nemoci. Praha: Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře.
2 www.paliativnicentrum.cz
3 www.fnmotol.cz/prakticke-informace/
4 www.umirani.cz/rady-a-informace/
5 www.umirani.cz/data, Výzkumy veřejného mínění Umírání a péče o nevyléčitelné nemocné zadává Cesta domů a realizuje je výzkumná agentura STEM/MARK.
6 Temel, J. S. (2010): Early palliative care for patiens with metastatic non-small-cell lung cancer. In The New England Journal of Medicine. Vol. 363, No. 8.

Sendvičová generace

Přečtěte si více o tzv. "sendvičové generaci".

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)