Domácí péče – rozdíly mezi muži a ženami?

Podle kvantitativních studií se ženy zapojují do domácí péče o seniory více než muži1. Současně pomoc a podpora těchto žen má často jinou povahu a frekvenci než pomoc mužů.

V českém prostředí bylo ve výzkumech zjištěno, že tzv. primárními pečovatelkami bývají ženy v 75–80 % případů.2

O seniory častěji pečují ženy, ale muži se také zapojují

Jsou to ženy, kdo se stará častěji o seniory, kteří potřebují každodenní péči a pomoc s hygienou anebo podáváním stravy. Výzkum Životní dráhy 2010 například ukazuje, že pokud bylo potřeba seniorovi poskytovat každodenní péči, ženy tuto péči poskytovaly častěji (v 92,7 % případů) než muži (v 83 % případů).

Jak ale tato data ukazují, neznamená to, že by muži vůbec nepečovali. Naopak, na péči o seniora se v případě každodenní pomoci podíleli nějakým způsobem obě pohlaví. Výraznější rozdíl se však objevoval v tom, jaký typ péče ženy a muži poskytují a jak často. Ženy až v 80 % případů pomáhaly seniorům s běžnou denní hygienou, či jedením a byly více označovány za tzv „primární pečovatele“. Muži naopak seniorům více pomáhaly např. s odvozem, opravou věcí v domácnosti apod.3 

V jiném kvalitativním výzkumu se ukazuje, že rozdíl mezi muži a ženami spočívá také ve frekvenci poskytované péče4. Ženy ji poskytují častěji. Čím častěji a více potřebují senioři péči, tím více se do této péče zapojují ženy.

Muži jsou méně stresovaní než ženy

Kvalitativní studie ukazují, že se rozdíly mezi ženami a muži projevují také v míře stresu spojeného s péčí. Muži udávali oproti ženám menší míru stresu, depresí, fyzických potížích anebo zdravotních problémů. Ženy byly oproti mužům méně spokojené celkově se svým životem. Výzkumníci přicházejí s možnými vysvětleními, proč tomu tak je.

Dle některých se dá péče mužů více přirovnat k tzv. „manažerskému stylu“. Pro tyto muže je péče spíše něco jako práce, ve které se snaží být výkonní a mít věci pod kontrolou. Dobře zvládnutá péče těmto mužům přináší uspokojení a pocit, že situaci dobře zvládají. Jinak řečeno, muži „manažeři“ dokážou spíše oddělit emocionální a funkční rozměr péče. Zároveň využívají více formálních služeb a dalších zdrojů pomoci.5

Jiní výzkumníci poukazují na to, že muži mohou více nacházet podporu u svých partnerek než ženy u svých partnerů. Dalším vysvětlením, proč pečující muži deklarují nižší míru stresu, je všeobecné nastavení společnosti. Ta klade v otázkách péče na muže nižší nároky než na ženy.6 V neposlední řadě stojí za zmínku názor, který se opírá o rozdílná genderová pravidla, jak mluvit o stresu a emocionálně vypjatých situacích. Od mužů a žen se očekává, že budou o těchto věcech mluvit a prožívat je do jisté míry jinak.7

1 Např. Eurofamcare. 2006. Services for Supporting Family Carers of Older Dependent People in Europe: Characteristics, Coverage and Usage. The Trans­European Survey Report [online]. Euroframcare consortium Dostupné z: http://www.uke.de/extern/eurofamcare/documents/deliverables/teusure_web_080215.pdf.
2 Přidalová, M. 2006. „Mezigenerační solidarita a gender (Pečující dcery a pečující synové).“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 7 (1): 1–5. Zavázalová, H. 2001. Vybrané kapitoly ze sociální gerontologie. Praha: Karolinum.; Svobodová, K. 2006. „Genderové aspekty stárnutí: Rodina a péče o seniory.“ Demografie 48 (4): 256–261.
3 Dudová R., Vohlídalová M. 2018. „Muži a ženy pečující o seniory v rodině.“ Sociologický časopis 54 (2): 219-251; Životní dráhy 2010
4 SHARE 2013
5 Russell, R. 2001. „In Sickness and in Health: A Qualitative Study of Elderly Men Who Care for Wives with Dementia.“ Journal of Aging Studies 15 (4): 351–367; Thompson, E. H. Jr. 2000. „Gendered Caregiving of Husbands and Sons.“ Pp. 333–344 in E. W. Markson, L. A. Hollis‑Sawyer (eds.). Intersections of Aging: Readings in Social Gerontology. Los Angeles: Roxbury Publishing Company.

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)