Ochrana osobních údajů

V Centru pro rodinu a sociální péči (CRSP) přistupujeme k ochraně Vašich osobních údajů s maximální zodpovědností.

Naším krédem je: “Při zpracování Vašich osobních údajů postupovat vždy jen korektně, zákonným a transparentním způsobem.”

Pro naplnění zákonných povinností, které jsou nám, jako Správci Vašich osobních údajů, uloženy, Vám sdělujeme tyto informace:

 1. Zákonným důvodem ochrany Vašich osobních údajů je NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
 2. Správcem Vašich osobních údajů (dále jen „Správce“) je Centrum pro rodinu a sociální péči, církevní veřejná právnická osoba, IČ: 44991584, DIČ: CZ44991584, se sídlem: Biskupská 280/7, 602 00 Brno, zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob Ministerstva kultury pod evidenčním číslem 8/1-07-707/1998.
 3. Adresa Správce je totožná s jeho zapsaným sídlem. Adresa elektronické pošty (e-mail): info@crsp.cz, telefonické spojení: 542 217 464.
 4. Subjektem osobních údajů (dále je „Subjekt“) je klient CRSP. Obecně vzato je subjektem osobních údajů fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.
 5. Vstupem klienta do programu CRSP dochází k uzavření smlouvy mezi Správcem a Subjektem.
 6. Účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, jsou následující:
  1. plnění smlouvy mezi vámi, jako klienty CRSP, na straně jedné a CRSP na straně druhé,
  2. provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost,
  3. plnění právních povinností,
  4. pro ochranu životně důležitých zájmů Subjektu nebo jiné fyzické osoby,
  5. jiné důvody, pro které je vždy ke zpracování Vašich osobních údajů vyžádán Váš výslovný a prokazatelný souhlas.
 7. Doba uložení Vašich osobních údajů činí maximálně 3 roky, pokud není stanoveno právním předpisem jinak.
 8. Předávání Vašich osobních údajů zpracovatelům a třetím osobám
  1. Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny zaměstnancům CRSP, pokud je to nezbytné pro plnění jejich pracovních úkolů.
  2. Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny Zpracovatelům, s nimiž má CRSP uzavřenou smlouvu o Zpracování osobních údajů, případně dalším osobám, pokud to ukládá právní předpis.
  3. Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.
 9. Práva Subjektu osobních údajů
  1. Máte právo, abyste byl(a) o shromažďování a zpracování Vašich osobních údajů Správcem transparentně informován(a).
  2. Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu, na jejich výmaz („právo být zapomenut“), omezení zpracování a přenositelnost.
  3. Máte právo vznést námitku proti zpracování a právo podat stížnost u dozorového orgánu a právo na informaci o zdroji Vašich osobních údajů.
  4. Máte právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvolání souhlasu nemá zpětné účinky a neodpadá na zpracování, které již proběhlo.