Zavedení metody reminiscence jako nástroje prevence sociálního vyloučení seniorů

Aktivity se zaměřením na reminiscenci (vzpomínání) jsou realizovány za podpory evropského projektu Zavedení metody reminiscence jako nástroje prevence sociálního vyloučení seniorů, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007564

Cílem projektu je zavedení metody reminiscence do přímé práce se seniory v rámci skupinové aktivizační práce a individuální aktivizace v terénu – v jejich přirozeném prostředí. Díky zařazení reminiscence bude klient kvalitněji trávit volný čas, při skupinové práci může navázat bližší vztahy s ostatními členy skupiny, což povede k poklesu osamělosti. Osamělost může být snížena i prohloubením kontaktu a vztahu s rodinou díky vzpomínání na společné zážitky, díky většímu množství podnětů a témat. Kvalifikované využívání reminiscenční metody při poskytování služby má zabezpečit vhodné ošetření situací, kdy klient sám vzpomíná a vést ke klientově lepší psychické pohodě, k zachování jeho identity a sebevědomí (díky vědomí, že si něco pamatuje, že tu něco zanechal, že si uvědomuje svůj přínos). Účelem zařazení reminiscence do služby je kvalitnější trávení volného času klientů, posílení či udržení kognitivních funkcí a paměti klientů, snížení jejich osamělosti prostřednictvím sdílení vzpomínek při skupinových aktivitách. V důsledku zvýšení kvality života zůstat i déle samostatný a žít ve svém domácím prostředí.

Projekt je realizován prostřednictvím čtyř klíčových aktivit: zhodnocením současné praxe a metod užívaných službou a možností zavedení metody reminiscence, rozšířením kompetencí pracovníků služby v oblasti metody reminiscence, zavedením metody reminiscence, finalizací, evaluací a medializací nového přístupu v sociální aktivizaci.

Výstupy projektu