Zavedení metody reminiscence jako nástroje prevence sociálního vyloučení seniorů

Aktivity se zaměřením na reminiscenci (vzpomínání) jsou realizovány za podpory evropského projektu Zavedení metody reminiscence jako nástroje prevence sociálního vyloučení seniorů, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007564

Cílem projektu je zavedení metody reminiscence do přímé práce se seniory v rámci skupinové aktivizační práce a individuální aktivizace v terénu – v jejich přirozeném prostředí. Díky zařazení reminiscence bude klient kvalitněji trávit volný čas, při skupinové práci může navázat bližší vztahy s ostatními členy skupiny, což povede k poklesu osamělosti. Osamělost může být snížena i prohloubením kontaktu a vztahu s rodinou díky vzpomínání na společné zážitky, díky většímu množství podnětů a témat. Kvalifikované využívání reminiscenční metody při poskytování služby má zabezpečit vhodné ošetření situací, kdy klient sám vzpomíná a vést ke klientově lepší psychické pohodě, k zachování jeho identity a sebevědomí (díky vědomí, že si něco pamatuje, že tu něco zanechal, že si uvědomuje svůj přínos). Účelem zařazení reminiscence do služby je kvalitnější trávení volného času klientů, posílení či udržení kognitivních funkcí a paměti klientů, snížení jejich osamělosti prostřednictvím sdílení vzpomínek při skupinových aktivitách. V důsledku zvýšení kvality života zůstat i déle samostatný a žít ve svém domácím prostředí.

Projekt je realizován prostřednictvím čtyř klíčových aktivit: zhodnocením současné praxe a metod užívaných službou a možností zavedení metody reminiscence, rozšířením kompetencí pracovníků služby v oblasti metody reminiscence, zavedením metody reminiscence, finalizací, evaluací a medializací nového přístupu v sociální aktivizaci.

Výstupy projektu

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)