Zavedení metody reminiscence jako nástroje prevence sociálního vyloučení osamělých seniorů

Projekt CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007564 „Zavedení metody reminiscence jako nástroje prevence sociálního vyloučení osamělých seniorů“ je „spolufinancován Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Zaměstnanost“. Projekt reaguje na nedostatečný prostor pro rozvoj sociálně aktivizační služby pro seniory Bok po boku, respektive zvyšování kvality poskytované služby, za běžného chodu služby.

Cílem projektu je zavedení metody reminiscence do přímé práce s klienty v rámci sociálně aktivizační služby Bok po boku do konce srpna roku 2020. Kvalifikované využívání reminiscenční metody při poskytování služby má zabezpečit vhodné ošetření situací, kdy klient sám vzpomíná a vést ke klientově lepší psychické pohodě, k zachování jeho identity a sebevědomí (díky vědomí, že si něco pamatuje, že tu něco zanechal, že si uvědomuje svůj přínos). Účelem zařazení reminiscence do služby je kvalitnější trávení volného času klientů, posílení či udržení kognitivních funkcí a paměti klientů, snížení jejich osamělosti prostřednictvím sdílení vzpomínek při skupinových aktivitách. V důsledku zvýšení kvality života zůstat i déle samostatný a žít ve svém domácím prostředí.

Projekt přináší změny na třech úrovních. Za prvé v rámci sociálně aktivizační služby žadatele, přináší vyšší kvalitu poskytované služby díky zavedení inovativních postupů při práci s klienty. Za druhé se rozšiřují odborné kompetence pracovníků služby. Pracovníci budou umět adekvátně ošetřit náročné situace, které mohou u klientů nastat při vzpomínání a vhodně využívat reminiscenční techniky v individuální i skupinové práci s klienty. A v neposlední řadě se zavedením reminiscence se zvýší kvalita služby pro klienty.