Komplexní podpora dětí s ADHD

Na tento projekt je poskytována finanční podpora EU, registrační číslo projektu CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011497.

Cílem projektu je ověření komplexního přístupu práce s dětmi s poruchou pozornosti spojenou s hyperaktivitou u dětí předškolního a školního věku v rámci lokality Jihomoravského kraje do 31. 1. 2022. Úkolem projektu je zaměřit se na všechny symptomy spojené s problematikou ADHD – poruchy pozornosti, hyperaktivitu, impulzivitu, rovněž na přidružené potíže – poruchy percepčně-motorických funkcí, poruchy kognitivních funkcí a emoční poruchy. Prostřednictvím projektu chce žadatel vytvořit a v praxi organizace otestovat originální kombinaci metod zaměřených na různé potíže spojené s ADHD. Podmínkou komplexní práce je rovněž participace dětí a zapojení rodičů a pracovníků škol.

Cílem projektu je sestavit ucelenou metodiku, která ověří komplexní přístup práce s dětmi s ADHD, a která umožní přenos ověřeného know how mezi další odborníky. Ověření bude spočívat v porovnání výskytu potíží u dětí s ADHD před a po ukončení spolupráce.

Projekt bude realizován prostřednictvím 8 klíčových aktivit, kdy budou nejprve formulovány cíle spolupráce a plán práce s dítětem a rodinou, následovat bude přímá podpora v podobě skupinové či individuální práce s dítětem, zvyšování kompetencí rodičů či spolupráce se školou. Na závěr projektu proběhne jeho vyhodnocení.

Více informací o aktivitách projektu Komplexní podpora dětí s ADHD, naleznete na webových stránkách www.neklidne-deti.cz

Výstup projektu