Komplexní podpora dětí s ADHD

Na tento projekt je poskytována finanční podpora EU, registrační číslo projektu CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011497.

Cílem projektu je ověření komplexního přístupu práce s dětmi s poruchou pozornosti spojenou s hyperaktivitou u dětí předškolního a školního věku v rámci lokality Jihomoravského kraje do října 2021. Úkolem projektu je zaměřit se na všechny symptomy spojené s problematikou ADHD – poruchy pozornosti, hyperaktivitu, impulzivitu, rovněž na přidružené potíže – poruchy percepčně-motorických funkcí, poruchy kognitivních funkcí a emoční poruchy. Prostřednictvím projektu chce žadatel vytvořit a v praxi organizace otestovat originální kombinaci metod zaměřených na různé potíže spojené s ADHD. Podmínkou komplexní práce je rovněž participace dětí a zapojení rodičů a pracovníků škol.

Cílem projektu je sestavit ucelenou metodiku, která ověří komplexní přístup práce s dětmi s ADHD, a která umožní přenos ověřeného know how mezi další odborníky. Ověření bude spočívat v porovnání výskytu potíží u dětí s ADHD před a po ukončení spolupráce.

Projekt bude realizován prostřednictvím 8 klíčových aktivit, kdy budou nejprve formulovány cíle spolupráce a plán práce s dítětem a rodinou, následovat bude přímá podpora v podobě skupinové či individuální práce s dítětem, zvyšování kompetencí rodičů či spolupráce se školou. Na závěr projektu proběhne jeho vyhodnocení.

Více informací o aktivitách projektu Komplexní podpora dětí s ADHD, naleznete na webových stránkách www.neklidne-deti.cz.

Výstup projektu

Od 22. 11. 2021 je třeba k účasti na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) doložit bezinfekčnost O-N:

•  očkovací certifikát nebo
•  potvrzení o prodělané nemoci nebo
•  při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
•  žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Překážka vzniká na straně účastníka, nelze tedy uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)