Podpora procesu průchodu klienta službou Bok po boku

Cílem tohoto projektu je zvýšení kvality a efektivity sociálně aktivizační služby pro seniory prostřednictvím vytvoření podrobné a transparentní metodiky jakožto podkladu pro faktickou práci s klientem od fáze jednání se zájemcem o službu až po ukončení spolupráce. Projekt bude realizován prostřednictvím čtyř klíčových aktivit: KA1 Audit sociální služby, KA2 Sestavení metodiky, KA3 Pilotní realizace metodiky a KA4 Evaluace výsledku projektu.

Hlavním cílem projektu je tedy sestavit ucelenou metodiku do června roku 2018, která umožní provést klienta službou kvalitně a efektivně vzhledem k jeho potřebám (dle zákonných parametrů), dá pracovníkům konkrétní postup, který mají dodržovat při práci s klientem od fáze jednání se zájemcem o službu až po ukončení spolupráce (časově a věcně vymezený) a zároveň i nástroj, jak prováděné činnosti hodnotit a zlepšovat. Metodika bude rovněž reflektovat legislativní požadavky, zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, metodické doporučení MPSV, Komunitní plánem města Brna a to především z hlediska požadavku na podíl přímé/nepřímé práce, terénní/ambulantní práce a plnění počtu intervencí.

Ke stažení:

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)