Rodinná péče: solidarita a soudržnost?

Rodinná soudržnost se projevuje především v situacích, kdy je péče o seniora obtížná. Ve výzkumech se ukazuje, že čím více toho senioři potřebují a čím více se péče stává náročnější, tím spíše se do péče zapojuje více osob. Jinak řečeno, pokud je péče o seniora náročná, dělí se o ní často více osob, které si vzájemně pomáhají.

Studie z roku 2006 například poukazuje, že rozdělení péče přináší pečujícím psychickou úlevu a také snižuje finanční zátěž. Pečující si rozdělí nejen samotnou práci, ale také zodpovědnost. Tato péče se tak pro ně stává více zvládnutelná a snesitelná.1

Rodina v takových případech funguje jako záchranná síť, na kterou se její členové spoléhají v obtížných životních situacích. Může pro ně být zdrojem materiální podpory – jako je pomoc s penězi, domácími pracemi, nákupy, dopravou apod. Dále může udělovat rady a potřebné informace. A zároveň může poskytovat útěchu, empatii, zájem a lásku.2

V těchto podpůrných sítích jsou na prvním místě často životní partneři, pak děti a potom další blízcí příbuzní. Gerontologické výzkumy ukazují, že když je třeba, tak se jednotliví členové rodiny vzájemně zastupují.3

Jaké jsou motivace pomoci a podpory mezi příbuznými?

Existuje celá řada teorií, které se na tuto otázku snaží odpovědět.

Jedna z nich například vysvětluje motivaci za pomoci pojmu reciprocity. Zjednodušeně řečeno: pomáhám, protože mi druhý kdysi také pomohl anebo moje pomoc může být v budoucnu odměněna tím, že mi druhý rovněž pomůže.

Jiná teorie pracuje s ideou závazku. Motivace pramení z pocitu, že pomoc mezi generacemi je závaznou a očekávanou normou. Jinak řečeno, pečující je přesvědčen, že má povinnost splatit dluh za péči a výchovu v dětství a za doposud poskytovanou pomoc.4

Další teorie vychází z předpokladu emocionálních vazeb mezi příbuznými a jejich oddanosti (tzv. attachment). Dospělí potomci pociťují ke svým rodičům náklonost, mají o ně starost a chtějí jim poskytnout bezpečí a ochranu.5

Mezi těmito ale i dalšími teoriemi nelze vymezit přesnou hranici. Je nutné si uvědomit, že příbuzenské vztahy tvoří složitý propletenec vazeb, a fungování pomoci nejde vysvětlit pouze za pomoci jednoho faktoru. Rodinná solidarita má mnoho rozměrů.

Pro rodinnou péči je charakteristické, že se dokáže pružně přizpůsobovat potřebám seniora, které se v čase mění a jejichž množství s přibývajícími roky narůstá. Rodina zkrátka pečuje tolik, kolik je potřeba, a právě tato charakteristika ji činí nenahraditelnou.6

1 Jeřábek, H. 2009. Rodinná péče o seniory jako „práce z lásky“: nové argumenty. Sociologický časopis, 45(2), 243–265.
2 Finch, J. 1989. Family Obligations and Social Change. London: Polity.; Haškovcová, H. 1990. Fenomén stáří. Praha: Panorama
3 Sýkorová, D. 1996. Rodina staršího středního věku v systému příbuzenské pomoci a podpory. Sociologický časopis, 32(1), 51-66.
4 Rossi, A. S., Rossi P. H., 1990. Of Human Bonding: Parent Child Relations Across the Life Course. Hawthorne-New York, NY: Aldine de Gruyter.; Sýkorová, D. 1996. Rodina staršího středního věku v systému příbuzenské pomoci a podpory. Sociologický časopis, 32(1), 51-66.
5 Ainsworth, M. D. 1972. „Attachment and dependency: A comparison. “ Pp. 97-137 in Attachment and Dependency, ed. by J. L Gewirtz. New York: Wiley.
6 Jeřábek, H. 2009. Rodinná péče o seniory jako „práce z lásky“: nové argumenty. Sociologický časopis, 45(2), 243–265.

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)