TROJLÍSTEK sblížení tří generací ®

Služba Trojlístek navazuje na stejnojmenný projekt Trojlístek, sblížení tří generací, který byl realizován za finanční podpory Evropské unie prostřednictvím Evropského sociálního fondu.

Projekt reaguje na současnou situaci nejen v JMK, na nedostatečný počet volných míst pro děti ve školkách a zařízení pro předškolní péči. Zaměřuje se na individuální péči o malé děti. Jeho jedinečnost spočívá v důrazu na mezigenerační provázanost. Upozorňuje na potřebnost a důležitost kontaktu dětí a třetí generace a podporuje skloubení rodinného a profesního života. Umožňuje návrat matek resp. otců ve stejné situaci na trh práce a ženám zralého věku smysluplně využít volný čas a životní zkušenosti.

Cílovou skupinou, které má projekt pomoci k návratu na trh práce a k lepší možnosti skloubení práce s péčí o rodinu, jsou tedy rodiče a sólo rodiče (samoživitelé) s malými nebo školními dětmi do 15 let. Projekt dále umožní dlouhodobě nezaměstnaným ženám po pětačtyřicátém roce života a ženám v předdůchodovém věku smysluplně trávit čas a posílit si kompetence, sebevědomí a dovednosti na vzdělávacích seminářích, které jsou pro ně v rámci projektu zdarma. 

Cílem služby Trojlístek je podpora rodiny, navázání vztahu mezi dítětem a ženou
zralého věku, která doplní domácí zázemí a v ideálním případě se stane dalším členem rodiny. Náhradní babičky mohou zastoupit vlastní babičku, která již nežije, bydlí daleko, nebo se s vnoučaty nestýká ze zdravotních či jiných důvodů.

Služba Trojlístek se vyznačuje propracovaností, individuálním přístupem a osobní angažovaností proškoleného pracovníka služby zaručující vysoký standard. 

Základním předpokladem účasti ve službě Trojlístek jsou dobrovolnost a vlastní zodpovědnost obou stran. Rodiny i „náhradní babičky“ podepisují písemnou smlouvu s Centrem pro rodinu a sociální péči, kterou mohou kdykoliv písemnou formou vypovědět. Pracovník služby zjišťuje zpětnou vazbu od klientů a řeší případné komplikace či nedorozumění. 

Doposud bylo ve službě Trojlístek sblížení tří generací® zapojeno 429 rodin,  229 „náhradních babiček“ a bylo propojeno 392 partnerství.

Více o službě: www.trojlistek.com

Financováno:

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)