Sendvičová generace – neuchopený fenomén dnešní doby

Cílem projektu je podpora ekonomicky aktivních dospělých středního věku, kteří se současně starají o své nesamostatné děti i o své rodiče, patří do tzv. sendvičové generace.

Hlavním cílem projektu  bylo za pomoci dotazníkového šetření a rozhovorů zjistit, jaké mají příslušníci sendvičové generace žijící v Brně potřeby, a následně definovat konkrétní formy pomoci, které lidem jejich náročnou situaci usnadní. Dále bylo cílem vytvořit elektronický adresář organizací a institucí, které mohou příslušníkům sendvičové generace nabídnout pomoc a podporu.

Současně je problematika sendvičové generace zviditelňována a medializována. Vytváříme propagační materiály pro příslušníky sendvičové generace i pro širší veřejnost. Realizujeme workshopy a poskytujeme individuální aktivizační službu pro seniory. Výsledky projektu diskutujeme u kulatých stolů, kde se potkávají zástupci města Brna a prorodinných organizací. Spolupracujeme s odborníky a organizacemi, které mohou příslušníkům sendvičové generace nabídnout pomoc a podporu.

Projekt je v souladu se strategickými dokumenty města Brna, tj. „Plánem zdraví města Brna 2018 – 2030“, konkrétně Opatřením B1.3.4.: „Podporování projektů zaměřených na problematiku sendvičové generace“.

Financováno:

brno-logo
Za finanční podpory statutárního města Brna

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)