Prevence rizikového chování dětí s ADHD

Projekt Prevence rizikového chování dětí s ADHD se zaměřuje na primární prevenci u hyperaktivních dětí (děti s ADHD), které jsou vznikem rizikového chování ohroženi více než jejich vrstevníci. Pro tyto děti jsou typické rizikové faktory vztahující se k jejich duševním problémům. Cílem projektu je systematická práce s těmito dětmi v kolektivu i mimo něj, individuálně i skupinově. V rámci projektu jsou realizovány tři aktivity – Trénink sociálních a emočních dovedností, Mobilní poradna a Moderované diskuze.

Trénink sociálních a emočních dovedností (TreDo) TreDo probíhá v kolektivu a to hravou formou. Aktivita probíhá zážitkovou formou a využívá osvědčené metody zaměřené především na podporu rozvoje komunikace, vyjadřování emocí, spolupráce, empatie a vzájemné péče v kolektivu. Jsou využívány hry, nácviky situací, hraní scének, společné reflexe, diskuse.  V jednotlivých setkáních klademe důraz na společný prožitek dětí. Dítěti s ADHD tento trénink umožní natrénovat potřebné sociální a emoční dovednosti a to přímo v kolektivu dětí, se kterými se každý den potkává a zažívá také spoustu rizikových situací. Díky práci s celým kolektivem bude možné postupně zlepšit postavení dítěte, což bude mít za následek eliminaci rizikového chování dítěte s cílem upoutat kamarády nevhodným způsobem.

Mobilní poradna  – poradenství vede pracovník žadatele, který se orientuje v problematice rizikového chování dětí s ADHD. Cílem aktivity je podpořit prevenci rizikového chování dětí s ADHD a to jak skrze poradenství pro děti, jejich rodiče, aj.

Moderované diskuze – diskuze je řízena moderátorem a asistentem, zároveň jsou ke každému tématu připraveny i pomůcky a podpůrný materiál. Diskuzní témata se týkají oblastí rizikového chování, ve kterých je riziko vzhledem k jejich diagnóze nejvyšší (závislosti na omamných látkách, gambling, sexuální rizikové chování, agresivita aj.), tyto témata budou dětem představována, osvětlována a následně vedena diskuze vhodnou a poutavou formou.

Financováno: