Prevence rizikového chování dětí s ADHD

Projekt Prevence rizikového chování dětí s ADHD se zaměřuje na primární prevenci u hyperaktivních dětí (děti s ADHD), které jsou vznikem rizikového chování ohroženi více než jejich vrstevníci. Pro tyto děti jsou typické rizikové faktory vztahující se k jejich duševním problémům. Cílem projektu je systematická práce s těmito dětmi v kolektivu i mimo něj, individuálně i skupinově. V rámci projektu jsou realizovány tři aktivity – Trénink sociálních a emočních dovedností, Mobilní poradna a Moderované diskuze.

Trénink sociálních a emočních dovedností (TreDo) TreDo probíhá v kolektivu a to hravou formou. Aktivita probíhá zážitkovou formou a využívá osvědčené metody zaměřené především na podporu rozvoje komunikace, vyjadřování emocí, spolupráce, empatie a vzájemné péče v kolektivu. Jsou využívány hry, nácviky situací, hraní scének, společné reflexe, diskuse.  V jednotlivých setkáních klademe důraz na společný prožitek dětí. Dítěti s ADHD tento trénink umožní natrénovat potřebné sociální a emoční dovednosti a to přímo v kolektivu dětí, se kterými se každý den potkává a zažívá také spoustu rizikových situací. Díky práci s celým kolektivem bude možné postupně zlepšit postavení dítěte, což bude mít za následek eliminaci rizikového chování dítěte s cílem upoutat kamarády nevhodným způsobem.

Mobilní poradna  – poradenství vede pracovník žadatele, který se orientuje v problematice rizikového chování dětí s ADHD. Cílem aktivity je podpořit prevenci rizikového chování dětí s ADHD a to jak skrze poradenství pro děti, jejich rodiče, aj.

Moderované diskuze – diskuze je řízena moderátorem a asistentem, zároveň jsou ke každému tématu připraveny i pomůcky a podpůrný materiál. Diskuzní témata se týkají oblastí rizikového chování, ve kterých je riziko vzhledem k jejich diagnóze nejvyšší (závislosti na omamných látkách, gambling, sexuální rizikové chování, agresivita aj.), tyto témata budou dětem představována, osvětlována a následně vedena diskuze vhodnou a poutavou formou.

Financováno:

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)