Partnerství a rodičovství krok za krokem

Projekt Partnerství a rodičovství krok za krokem obsahuje funkční systém aktivit zaměřených na posilování odolnosti fungující rodiny, podporu zkvalitňování partnerských a manželských vztahů a posilování rodičovských kompetencí ve všech fázích vývoje rodiny: v období budování partnerského vztahu a přípravy na manželství, při očekávání narození dětí, v období rozvoje partnerského/manželského vztahu a vztahů s dětmi, při řešení partnerských a výchovných problémů a problémů mezigeneračního soužití.

Cíle projektu:

Posílení partnerského vztahu: cílem aktivit je poskytnout účastníkům vhled do psychologie partnerského soužití, jak řešit konflikty v partnerském vztahu, jaké místo má dítě v partnerském vztahu, otevírají se témata prožívání sexuality, řešení krizí v páru apod., a to vše formou kurzů pro mladé páry. Dalším dlouhodobým cílem v rámci posílení partnerského vztahu je předat párům kompletní informace o období těhotenství, porodu a šestinedělí. Nastávající rodiče se ocitají v nových, dosud nepoznaných životních situacích a učí se roli rodičů. Toto nové životní období však může být i příčinou odcizení páru, které může vést až k rozvodu. Formou programů pro nastávající rodiče se snažíme připravit partnery na toto období a posílit jejich vzájemný vztah. Věnujeme se jak teorii, tak praktickému nácviku dovedností, např. v oblasti přípravy na porod, předcházení rizikům, která by mohla hrozit plod, jak se společně těšit na příchod potomka a jak podpořit mateřskou i otcovskou roli a jejich vzájemný vztah.

Aktivizace otců a jejich zapojení do péče o dítě: formou kurzů pro nastávající rodiče bychom chtěli podpořit nejen matky, ale i otce a jejich otcovskou roli, která je pro výchovu dítěte nezastupitelná. Klademe důraz na aktivizaci otců, rozvoj jejich otcovských kompetencí a aktivní vytváření a posilování vztahu mezi otcem a dítětem již od rané fáze rodičovství.

Podpora rodin s dětmi trpící hyperaktivitou: cílem aktivity je poskytnou rodičům dětí s ADHD jednak prostor pro načerpání nových informací, rad a tipů pro výchovu, ale také prostor pro sdílení zkušeností, radostí i obav, to vše s ostatními rodiči a lektorkou.

Posílení rodičovských kompetencí: prostřednictvím projektu chceme posílit rodičovské jistoty, předat informace ohledně výchovy, vývoje a péče o dítě, prohloubit oboustranně chápající vztah mezi rodičem a dítětem a naučit rodiče užívat efektivní komunikaci v rodině. Každý rodič se se snaží být zodpovědný a chápající, přesto se občas dostane do situací, které neumí řešit “správně”. Cílem aktivit je předat rodičům tipy a návody, pro získání nadhledu a rodičovské jistoty.

Financováno:

brno-logo
Za finanční podpory statutárního města Brna

Aktivity projektu Rodičovství krok za krokem jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)