Aktivně s dětmi v Centru pro rodinu a sociální péči

Cílem projektu Aktivně s dětmi v Centru pro rodinu a sociální péči je aktivní a smysluplné využití volného času pro děti ve městě Brně. Cílem realizace navržených aktivit je zajistit kvalitní trávení volného času dětí školního věku v době školního volna, rozvoj jejich sociálních, komunikačních a pracovních kompetencí.

Háďata – cvičení pro rodiče s hyperaktivními a neklidnými dětmi od 6 do 7 let je pohybový program je založen na principu pozitivního ovlivňování psychomotorického vývoje dítěte. Zaměřuje se na podporu motorického vývoje rehabilitací koordinačních potíží souvisejících s problematikou hyperaktivity a neklidu (cvičení na posilování hrubé i jemné motoriky, stabilitu, pozornost, práci se svalovým napětím, tělesným neklidem a relaxaci). Cvičení probíhá hravou formou pod vedením lektorky s několikaletou praxí a asistentky. Cvičení rodičů s dětmi posiluje jejich vzájemnou vazbu. Rodiče si také mají možnost prakticky vyzkoušet, jak s dítětem zacházet a tyto postupy mohou aplikovat i v domácím prostředí.

SKEENER – skupina pro nácvik komunikace, práce s emocemi, zvládání emocí negativních a práce na respektu k autoritě.Skupina je určena hyperaktivním a neklidným dětem ve věku 8-13 let a je zaměřena na nácvik soustředěnosti, zvládání negativních emocí (vztek, agrese) a zlepšení komunikace ve skupině. Děti se vzájemně naučí lépe komunikovat a spolupracovat s vrstevníky i dospělými (autoritami) a to formou her a činností, které jsou přijatelné jejich věku. Přirozeným způsobem tak dochází k osvojování těch způsobů chování, kterým se hyperaktivní a neklidné děti musí naučit, aby byly schopny správně fungovat v rámci svých sociálních skupin (rodina, škola, zájmové kroužky, atd.), což je nezbytná dovednost pro plnohodnotný život v současné společnosti. Skupina probíhá pod vedením zkušené lektorky s mnohaletou zkušeností se skupinovou prací s hyperaktivními a neklidnými dětmi.

Příměstský tábor pro hyperaktivní a neklidné děti  –  letní příměstský tábor je určen pro hyperaktivní a neklidné školní děti ve věku 7-10 let. Cílem aktivity je nabídnout hyperaktivním dětem možnost smysluplného trávení části prázdninového období a podpořit rodiče v péči o tyto děti v době prázdnin. V rámci aktivity pracuje se skupinou dětí lektor a 3 asistenti. Náplní tábora budou aktivity na podporu sebejistoty hyperaktivních dětí a pozitivní motivaci v činnostech, která je pro tyto děti velice důležitá.

Příměstský tábor – letní příměstský tábor je určen pro školní děti ve věku 7 – 10 let. Příměstský tábor pro děti je realizován v prostorách Centra pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno kde jsou místnosti uzpůsobené pobytu dětí a realizaci aktivit s tím spojených. K dispozici bude místnost společenského sálu, kterou je možné využít jak na pohybové aktivity, tak aktivity výtvarného typu. Dále disponujeme přilehlou zahradou přímo v místě realizace tábora, možností využití dostupných parků ve městě Brně, případně lesů městských části v Brně či celodenního výletu mimo město Brno. Obědy pro děti budou zajištěny. Příměstský tábor bude tematicky zaměřen, čemuž bude odpovídat konkrétní pojetí aktivit. Máme v plánu zařadit mnoho pohybových aktivit venku (jízda na koloběžce, míčové sporty, apod.) včetně návštěvy koupaliště a lanového centra.  

Financováno:

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)