Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby pro rodiny neúplné a doplněné a pro rodiny s hyperaktivními a neklidnými dětmi.

Posláním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (SASR) v CRSP je pomáhat rodinám neúplným a doplněným a rodinám s neklidnými a hyperaktivními dětmi v překonávání problémů souvisejících s jejich konkrétní situací a svými aktivitami podporovat vytváření co nejlepších podmínek pro vývoj a další život dětí žijících v těchto rodinách. Podpora se děje formou skupinové práce s dětmi a jejich rodiči a terénní podpory rodiny.

Hlavní cíle služby:

Hlavním cílem služby je zajištění podpory v překonávání specifických obtíží a stabilizace neúplných a doplněných rodin a rodin s hyperaktivním a neklidným dítětem. Specifickými cíli služby je:

  1. zajistit rodině takovou míru podpory, která napomůže jednotlivým členům k vnímání sebe samých jako kompetentních a soběstačných v dané zátěžové situaci
  2. poskytnout rodině podporu, která povede k adaptaci dětí do společnosti a k získání možné míry jejich sociálních a emočních dovedností
  3. poskytnout informace potřebné k porozumění dětem a situaci v každé konkrétní rodině a tím dát prostor pro lepší podmínky k vývoji dětí

Zásady poskytovaných služeb:
C citlivost k potřebám dětí i jejich rodičů
E empatický přístup
S sdílení
T tolerance
O odvaha ke změně
U úcta k člověku bez předsudků a hodnocení

Cílové skupiny:
Rodiny neúplné a doplněné
Rodiny s  hyperaktivními a neklidnými dětmi

Realizaci SASR finančně podpořili:

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)