Rodina i kariéra – není žádná bariéra

Projekt CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000251 “Rodina i kariéra – není žádná bariéra”  reaguje na nedostatečné kapacity zařízení péče o děti. Jeho cílem je umožnit rodičům dětí do 15 let návrat na trh práce či navýšení jejich zkrácených úvazků prostřednictvím zajištění chybějících kapacit v oblasti péče o děti. Konkrétně pak dětským klubem Hyperáček a Keráček v Brně a Ježečkem v Jihlavě, včetně zajištění doprovodu do dět.klubu. Dále v době prázdnin příměstskými tábory v Brně, Jihlavě a Třešti.

Cíle projektu:

Snížit diskriminaci rodičů na trhu práce s důrazem na podporu rovných příležitostí pro muže a ženy
ČR patří mezi evropské státy s nejsilnějším uplatněním modelu muže živitele a ženy pečovatelky v rodinách s dětmi mladšími 15 let. Dle statistik je zaměstnanost matek ve věku 25 – 49 let s dětmi mladšími 15 let pouze 52 %. Matky, které zůstávají doma nebo pracují pouze v rámci příležitostných brigád poté, co děti odrostou, mají velmi nevýhodné podmínky při návratu na trh práce. Tento fakt přispívá k genderovým nerovnostem a mnohdy i finančním problémům celé rodiny. Prostřednictvím dět.klubů a přím.táborů umožníme rodičům pracovat v zaměstnání odpovídajícím jejich profesi.

Napomoci sladit rodinný a prac.život a vyloučit obavy rodičů, že kvůli péči o děti přijdou o své zaměstnání, podpořit časovou flexibilitu rodičů.
Díky dět. klubům a přím.táborů s provozní dobou do odpoledních hodin věříme, že dojde u rodičů dětí k navýšení počtu úvazků, resp. navýšení částečných úvazků z důvodu zvýšení časové flexibility. Uspokojivé zaměstnání rodičů může vést k lepším vztahům v rodině, finanční stabilitě a posléze sladění rodinného a pracovního života.

Umožnit rodičům hyperaktivních a neklidných dětí návrat na trh práce, snížit jejich sociální izolaci a diskriminaci na trhu práce, tím i ve společnosti.
Hyperaktivní a neklidné děti mají řadu pro okolí nepříjemných a těžko zvladatelných projevů (agresivita, neklid, vztahovačnost apod.), díky nimž potřebují specifický a individuální přístup, který v běžné skupině dětí není možný. Děti pak v družinách či jiných formách zařízení nechtějí a rodiče jsou nuceni pečovat o děti sami doma. Vzhledem k výraznému nárůstu dětí s touto diagnózou, vnímáme jako zásadní pomoc rodičům prostřednictvím dět.klubu Hyperáček a přím.táborů, které budou určeny dětem s touto diagnózou. Aktivity povedou zkušení pracovníci, kteří budou s dětmi pracovat a zvyšovat jejich kompetence ke zvládání projevů ADHD a tím napomohou k harmonizaci rodinného a pracovního života.

Výstupy projektu:

Díky projektu vznikly 3 dětské kluby pro rodiče dětí na 1. stupni ZŠ, dva v Brně a jeden v Jihlavě. Od léta 2016 do jara 2018 bylo uspořádáno 29 příměstských táborů v Brně, Jihlavě a Třešti. Prostřednictvím projektu bylo podpořeno 179 rodin, celkem se zapojilo 225 dětí.

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)