Průvodce na vlastní cestu

Přestože žadatelé prochází přípravným kurzem a jejich výběru je věnována pozornost, stává se, že přijaté dítě se chová nebo vyvíjí jinak, než očekávali.
Na osobní a rodičovskou zralost osvojitelů jsou tak kladeny vyšší nároky než v případě rodičů biologicky vlastního dítěte.

Po vyřazení z evidence SPOD se rodina s adoptivním dítětem stává právně rovnocennou rodině s biologickými dětmi. Mnoho rodičů je rádo, že další vývoj osvojeného dítěte nepodléhá kontrole zvnějšku. Ze zkušeností Centra pro rodinu a sociální péči (stejně jako i ze zkušeností jiných organizací či poradenských pracovišť věnujících se podpoře rodiny) ale plyne, že mnozí osvojitelé vyhledávají pomoc odborníků až za několik let po přijetí dítěte kvůli problémům v jeho chování (zvýšená emoční labilita, přetrvávající enuréza, poruchy chování apod.), které často s jeho osvojením bezprostředně souvisejí.

Cíle projektu:

  • osvětová činnost vedoucí k porozumění specifickým potřebám osvojených dětí – prostřednictvím brožury a tematické konference
  • poskytnutí „doprovázení” při výchově osvojeného dítěte i v době, kdy chce rodič osvojitel zůstat s dítětem v anonymitě mimo pozornost odborníků
  • podpora rodičovských kompetencí směřujících k úspěšné adaptaci osvojeného dítěte v průběhu procesu osvojení i v dalších stadiích vývoje rodičům

Cílem projektu je prostřednictvím brožury předané pracovníky SPOD vybavit osvojitele atlasem situací, které mohou být pro další vývoj a adaptaci osvojeného dítěte klíčové. Brožura má za cíl osvojitelům poskytnout inspiraci, jak tyto situace řešit.

Vycházíme z opakované zkušenosti, že rodina s osvojenými dětmi touží co nejrychleji žít život běžné rodiny, v níž život probíhá bez dohledu a kontroly, a má tak tendenci se oficiálním poskytovatelům služeb pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči vyhýbat, proto volíme formu bezkontaktní pomoci prostřednictvím brožury předané osvojitelům pracovníky SPOD.

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)