Prohlubování klíčových kompetencí pedagogů, jiných odborníků a rodičů jako podpora úspěšného vzdělávání dětí se syndromem ADHD

Číslo projektu: CZ.1.07/1.2.17/01.0002
Doba realizace: 23. duben 2012 – 28. únor 2015

Webové stránky projektu: www.neklidne-deti.cz

Popis projektu:
Hlavním cílem projektu je zvýšení rovných příležitostí dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím prohlubování klíčových kompetencí pedagogických a dalších pracovníků, rozšířením nabídky asistenčních služeb v Jihomoravském kraji.
Projekt reaguje na potřebu posílení klíčových kompetencí pedagogických a jiných pracovníků, kteří jsou zapojeni do systému vzdělávání dětí nebo jiným způsobem zasahují do primární, sekundární nebo terciární prevence rizikového chování u dětí s ADHD “Attention Deficit Hyperactivity Disorders” s cílem vytvořit vhodnější podmínky pro vzdělávání a vývoj dětí se syndromem ADHD.

Cílovou skupinou jsou děti se syndromem ADHD, pedagogičtí pracovníci, poradenští pracovníci, asistenti, další odborní pracovníci a rodiče dětí.

Projekt přispěje k posílení kompetencí odborníků a rozšíření povědomí o potřebách, možnostech podpory, reedukace, vzdělávání a výchovy dětí s ADHD u širší odborné veřejnosti, k poskytnutí podpory konkrétním rodinám s neklidným dítětem.

Cíl projektu:
Projekt si klade za cíl poskytnout vhodnější podmínky pro vzdělávání a vývoj dětí se syndromem ADHD
v Jihomoravském kraji skrze informovanost a posílení kompetencí klíčových osob v životě dítěte s ADHD.

Hlavní aktivity projektu:

 • proškolení pracovníků pedagogicko-psychologických poraden v JMK
 • proškolení pedagogů a dalších pracovníků (např. pracovníků z NNO a středisek volného času) pro práci s dětmi s ADHD
 • proškolení asistentů dětí s ADHD
 • zajištění asistence ve škole pro 15 dětí s ADHD (15 dětí za 2 roky)

Hlavní výstupy z projektu:

 • nově vytvořený akreditovaný kurz pro pracovníky NNO a středisek volného času
 • nově vytvořený kurz pro poradenské pracovníky o vedení skupinové práce s rodiči
 • nově vytvořený vzdělávací kurz pro asistenty dětí s ADHD

Podpořené osoby:

 • pedagogičtí a jiní pracovníci v procesu vzdělávání dětí s ADHD
 • děti se syndromem ADHD
 • speciální pedagogové a psychologové z pedagogicko-psychologických poraden
 • asistenti dětí s ADHD ve školách
 • rodiče dětí s ADHD

 

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

 1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
 2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
 3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)