Podpora plánování průběhu pěstounské péče

Na tento projekt je poskytována finanční podpora EU, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001410.

Cílem projektu je prostřednictvím metodiky zkvalitnit plánování průběhu pěstounské péče a tím zajistit celkový rozvoj kvality poskytované sociálně-právní ochrany dětí.

Hlavním cílem projektu je zavedení systému plánování průběhu pěstounské péče do září roku 2018. V současnosti není plánování průběhu pěstounské péče ve službě řešeno. Tento cíl vychází ze skutečnosti, že plánování průběhu PP je základním krokem úspěšného doprovázení pěstounské rodiny v SUPRu. Zavedení systému plánování průběhu PP má dopad na celkový rozvoj kvality poskytované sociálně-právní ochrany dětí. Plánování průběhu PP je jedním z důležitých kritérií standardů kvality sociálně-právní ochrany (kritérium 10c, viz Příloha č. 2 k vyhlášce č. 473/2012 Sb.). Při zvažování významu plánování průběhu PP jsme vycházeli z Manuálu implementace Standardů kvality sociálně-právní ochrany pro pověřené osoby podle § 48 odst. 2 písm. d) až f) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (MPSV 2014, str. 74), kde stojí: “Známkou dobře sestaveného plánu pobytu dítěte v PP je mimo jiné zejména fakt, že průběh pobytu naplňuje svůjsmysl a spolupráce s dítětem, pěstouny a s rodinou dítěte směřuje k naplnění stanovených cílů.” Dosažení cíle ověříme na konci projektu pomocí vybraných hodnotících postupů, které nastaví odborný garant projektu v rámci první klíčové aktivity a v rámci poslední klíčové aktivity ověří dopad na službu (dotazníky spokojenosti se službou pro klienty, rozhovory s klienty, sebehodnocení klíčových pracovnic služby, zhodnocení plánu, náslechy při práci s klienty).

Dílčí cíle vedoucí k naplnění hlavního cíle:

  • Zhodnocení způsobu současného plánování průběhu pěstounské péče a spolupráce klíčové pracovnice s klientem v oblasti plánování ve Službách určených pěstounským rodinám – vytvoření SWOT analýzy (KA 1).
  • Vznik metodiky pro plánování průběhu PP pro klíčové pracovníky, kteří doprovázejí pěstounské rodiny (KA 2).
  • Ověření nových postupů plánování průběhu PP v praxi a zapracování výstupů ověření do metodiky za účelem zvýšení její kvality (KA 3).
  • Ověření dosažení cíle projektu – Závěrečná evaluační zpráva (KA 4).

Výstupy projektu:

V rámci prvního období projektu se nám podařilo zhodnotit plánování průběhu pěstounské péče a souvisejících činností přímé práce s klienty ve Službách určených pěstounských rodinám a vypracovat SWOT analýzu zaměřenou na tento úsek práce klíčových pracovnic služeb.

Financováno:

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)