Na vlně ADHD

Stručný popis:

V rámci projektu Na vlně ADHD vytvořit pět akreditovaných (MPSV) vzdělávacích kurzů pro pracovníky v oblasti sociálních služeb.

Při výuce samotné bude probíhat supervize metodiků/lektorů, která jim napomůže posílit lektorské dovednosti a zvýšit tak dopad výuky na odbornou cílovou skupinu.

V rámci dalších aktivit bude vytvořen neakreditovaný kurz pro rodiče dětí s ADHD, který bude zaměřen na aktivizaci dětí s ADHD, metody práce s dětmi s ADHD apod., a neakreditovaný kurz pro rodiče dětí s ADHD, kteří budou chtít sami zakládat a vést svépomocné skupiny. Díky tomuto kurzu získají dostatečné kompetence a návody pro vedení svép.skupin.

Zároveň proběhne společný workshop, kde se setkají obě obě cílové skupiny (soc. pracovníci a rodiče dětí s ADHD). Prostřednictvím prožitku při výměně rolí při nácviku modelových situací dojde ke zvyšování porozumění a informovanosti omožnostech a omezeních. Zprostředkováním informací, co rodič prožívá, resp. jaké má soc. pracovník možnosti, bychom chtěli zlepšit kvalitu péče o děti s ADHD a tím zvýšit jejich budoucí uplatnění na trhu práce a posílit sociální začlenění.

Dále budou posíleny odborné kompetence pracovníků CRSP prostřednictvím nákupu odborných akreditovaných kurzů. Témata kurzů byla stanovena na základě SWOT analýzy. Celkem bude podpořeno 99 osob, přičemž úspěšných absolventů kurzů předpokládáme 127.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšit povědomí o ADHD, šířit know-how – techniky práce s dětmi s ADHD jak sociálním pracovníkům tak rodičům prostřednictvím odborných kurzů.

Specifickými cíli jsou:

  • Zvýšit odborné kompetence, informovanost o syndromu ADHD a jeho důsledcích pro rodinu u soc. prac., prac. v soc. služ. a pedagogických prac. působících v oblasti soc. služeb
  • Zvyšovat rodičovské kompetence rodičů při výchově dítěte s ADHD (KA2). Současně jim metodicky napomoci vést svépomocné skupiny rodičů s dětmi s ADHD
  • Aktivizovat obě CS (soc. prac.+rodiče) současně, prostřednictvím prožitku model. situací objasnit specifika ADHD
  • Prohloubit klíčové kompecence pracovníků žadatele v oblasti ADHD – osvojit si např. nové techniky práce s děmi s ADHD

Cílové skupiny:

  • Osoby pečující o osobu blízkou
  • Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám

Více informací naleznete na stránkách: www.neklidne-deti.cz

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)