Máma NaDe vše

Stručný popis:

Projekt Máma NaDe vše reaguje na podporu zavádění a pilotního ověření inovovaných postupů a metod přímé práce s rodinami.

Cílovou skupinou projektu jsou matky žijící v úplných či doplněných rodinách.

Cílem projektu je vytvoření vstupní analýzy potřeb cílové skupiny, pilotní ověření programu určeného na podporu matek žijících v neúplných a doplněných rodinách a závěrečná evaluace tohoto programu.

Inovovaný program si klade za cíl podpořit rodičovské kompetence matek, podpořit jejich informační gramotnost, posílit jejich motivaci a zvýšit aktivizaci, snížit sociální izolaci a v důsledku zvýšit jejich konkurenceschopnost a uplatnění na trhu práce.

Realizováno za finanční podpory:

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)