Průvodce na vlastní cestu

Přestože žadatelé prochází přípravným kurzem a jejich výběru je věnována pozornost, stává se, že přijaté dítě se chová nebo vyvíjí jinak, než očekávali.
Na osobní a rodičovskou zralost osvojitelů jsou tak kladeny vyšší nároky než v případě rodičů biologicky vlastního dítěte.

Po vyřazení z evidence SPOD se rodina s adoptivním dítětem stává právně rovnocennou rodině s biologickými dětmi. Mnoho rodičů je rádo, že další vývoj osvojeného dítěte nepodléhá kontrole zvnějšku. Ze zkušeností Centra pro rodinu a sociální péči (stejně jako i ze zkušeností jiných organizací či poradenských pracovišť věnujících se podpoře rodiny) ale plyne, že mnozí osvojitelé vyhledávají pomoc odborníků až za několik let po přijetí dítěte kvůli problémům v jeho chování (zvýšená emoční labilita, přetrvávající enuréza, poruchy chování apod.), které často s jeho osvojením bezprostředně souvisejí.

Cíle projektu:

  • osvětová činnost vedoucí k porozumění specifickým potřebám osvojených dětí – prostřednictvím brožury a tematické konference
  • poskytnutí „doprovázení” při výchově osvojeného dítěte i v době, kdy chce rodič osvojitel zůstat s dítětem v anonymitě mimo pozornost odborníků
  • podpora rodičovských kompetencí směřujících k úspěšné adaptaci osvojeného dítěte v průběhu procesu osvojení i v dalších stadiích vývoje rodičům

Cílem projektu je prostřednictvím brožury předané pracovníky SPOD vybavit osvojitele atlasem situací, které mohou být pro další vývoj a adaptaci osvojeného dítěte klíčové. Brožura má za cíl osvojitelům poskytnout inspiraci, jak tyto situace řešit.

Vycházíme z opakované zkušenosti, že rodina s osvojenými dětmi touží co nejrychleji žít život běžné rodiny, v níž život probíhá bez dohledu a kontroly, a má tak tendenci se oficiálním poskytovatelům služeb pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči vyhýbat, proto volíme formu bezkontaktní pomoci prostřednictvím brožury předané osvojitelům pracovníky SPOD.