Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby pro rodiny neúplné a doplněné a pro rodiny s hyperaktivními a neklidnými dětmi.

Posláním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (SASR) v CRSP je pomáhat rodinám neúplným a doplněným a rodinám s neklidnými a hyperaktivními dětmi v překonávání problémů souvisejících s jejich konkrétní situací a svými aktivitami podporovat vytváření co nejlepších podmínek pro vývoj a další život dětí žijících v těchto rodinách. Podpora se děje formou skupinové práce s dětmi a jejich rodiči a terénní podpory rodiny.

Hlavní cíle služby:

Hlavním cílem služby je zajištění podpory v překonávání specifických obtíží a stabilizace neúplných a doplněných rodin a rodin s hyperaktivním a neklidným dítětem. Specifickými cíli služby je:

  1. zajistit rodině takovou míru podpory, která napomůže jednotlivým členům k vnímání sebe samých jako kompetentních a soběstačných v dané zátěžové situaci
  2. poskytnout rodině podporu, která povede k adaptaci dětí do společnosti a k získání možné míry jejich sociálních a emočních dovedností
  3. poskytnout informace potřebné k porozumění dětem a situaci v každé konkrétní rodině a tím dát prostor pro lepší podmínky k vývoji dětí

Zásady poskytovaných služeb:
C citlivost k potřebám dětí i jejich rodičů
E empatický přístup
S sdílení
T tolerance
O odvaha ke změně
U úcta k člověku bez předsudků a hodnocení

Cílové skupiny:
Rodiny neúplné a doplněné
Rodiny s  hyperaktivními a neklidnými dětmi

Realizaci SASR finančně podpořili: