S pěstouny životem

Náplní projektu „S pěstouny životem jsou aktivity preventivního, informačního na vzdělávacího charakteru. Projekt se zaměřuje na rozšíření základních služeb doprovázející organizace, které nepokrývá státní příspěvek na uskutečnění pěstounské péče s cílem zmírnit dopady stereotypů souvisejících s problematikou sociálně znevýhodněných skupin. Děti v pěstounských rodinách jsou ohroženy sociálním vyloučením, předchozími traumaty apod. V rámci projektu budou podpořeny také vlastní, resp. biologické děti pěstounů, Cílem je zvýšit informovanost všech cílových skupin, tj. pěstounských rodin, odborníků a široké veřejnosti. 

V rámci projektu se uskuteční následující aktivity:

Snoezelen pro pěstouny a děti v pěstounské péči

Snoezelen je multifunkční metoda založená na senzorické stimulaci při které se využívají vybrané čichové, zrakové, hmatové a sluchové podněty. Metoda napomáhá navodit pocit klidu, uvolnění, bezpečí a relaxace. Setkání s klientem probíhá cca 1 hodinu ve speciálně upraveném prostředí pod vedením odborného lektora. Obsah setkání je vždy přizpůsoben konkrétním potřebám klienta. Svým terapeutickým zaměřením je metoda vhodná pro pěstouny, jejich vlastní i svěřené děti. Účinky prožitku v prostředí Snoezelen se dostaví po opakované návštěvě.

Doučování dětí v pěstounských rodinách

Naši pracovníci budou v pravidelných předem stanovených termínech docházet do pěstounských rodin nebo na jiné předem dohodnuté místo (např. školní družina, prostory Centra pro rodinu a sociální péči apod.), kde se budou věnovat doučování dítěte dle jeho individuálních potřeb. Smyslem aktivity je nejen rozšířit vědomosti anebo zlepšit známky dětí, ale nalézt a podpořit jejich silné stránky a hledat motivaci. Zároveň má doučování pozitivní dopad na celou rodinu. 

Podpora pro vlastní děti z pěstounských rodin

Vzhledem k tomu, že podpora a funkčnost rodinných a sourozeneckých vztahů v pěstounských rodinách je zásadní, nabízíme díky projektu také podporu vlastních dětí v pěstounských rodinách. Za tímto účelem proběhnou víkendové vzdělávací pobyty pro náhradní rodiny, které budou obsahovat aktivity na podporu rodinných vazeb. Vlastní děti pěstounů tak mohou v rámci projektu využít poradenské, vzdělávací či volnočasové aktivity.  

Podcasty na téma pěstounské péče

Díky projektu vzniknou dva díly podcastu zaměřeného na problematiku pěstounské péče. Budeme si povídat s odborníky nejen o tom, co je to pěstounská péče, jak se může člověk stát pěstounem, ale zaměříme se také na předsudky a stereotypy, které se pojí s rodinným životem pěstounů, jejich rolemi v rodině a vnějším světem. Tyto podcasty budou k dispozici online na webových stránkách Centra pro rodinu a sociální péči, na platformě Spotify a Soundcloud. 

Kulatý stůl 

V rámci projektu uspořádáme kulatý stůl k 10letému výročí doprovázení pěstounských rodin, které slaví Centrum pro rodinu a sociální péči právě v roce 2023. Pozváni a zapojeni budou odborníci v dané oblasti z Brna a Jihomoravského kraje. Smyslem kulatého stolu bude diskuse týkající se osvěty cílové skupiny a možnosti její podpory, nabídneme příklady dobré praxe a zhodnotíme deset let našich zkušeností, které máme s doprovázením rodin se svěřenými dětmi apod. Současně budou účastníci informování o průběhu projektu a jednotlivých aktivitách. 

brno-logo
Za finanční podpory statutárního města Brna

Aktivity projektu S Pěstouny životem jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.