Rodinné a rodičovské kompetence – jejich rozvoj a uplatňování v praxi

Centrum pro rodinu a sociální péči je partnerem projektu Rodinné a rodičovské kompetence – jejich rozvoj a uplatňování v praxi. Příjemcem a realizátorem projektu v roce 2013 je Asociace center pro rodinu. Projekt obsahuje komplexní nabídku vzdělávání pro pečující rodiče, která je orientovaná jak na rozvoj jejich osobnosti s ohledem na stávající životní etapu, tak na rozvoj dovedností potřebných pro výchovu dětí. Hlavním cílem je naplňování potřeb cílové skupiny – reflektovat stávající znalosti a dovednosti rozvíjené péčí v rodině (rodinné kompetence), pojmenovat svoje profesní cíle a získat potřebné informace k jejich možné realizaci. Zároveň podpořit výchovné úsilí rodičů prohlubováním jejich výchovných, rodičovských kompetencí. Usilujeme o poskytnutí komplexní nabídky vzdělávání pro pečující rodiče – pojmenování, rozpoznání a aktivní využívání rodinných a rodičovských kompetencí vedou k lepší slučitelnosti rodiny a zaměstnání i zvyšování kvality rodinného života. V neposlední řadě tím přispíváme k prevenci nezaměstnanosti cílové skupiny – účastnice vzdělávání zpracovávají individuální strategii osobnostního růstu a uplatnění na trhu práce a jsou školeny v předpokladech úspěšného setrvání v dané profesi. Současně získávají zkušenost, že je možné propojit úsilí o osobní rozvoj a prohlubování rodičovských dovedností. V rámci projektu budou realizovány následující kurzy: 1. Motivační kurz pro ženy před návratem na trh práce, poradenství
 1. Témata motivační části:
 2. Rodinné kompetence a jejich rozpoznání
 3. Rodinné kompetence a jejich uplatnění na trhu práce
 4. Slučitelnost rodiny a zaměstnání aneb Co se změní, až půjdu do zaměstnání?
 5. Komunikace a vyjednávání ve vztahu k pohovoru s potenciálním zaměstnavatelem
 6. Komunikace – nácvik přijímacího pohovoru
 7. Situace na trhu práce
 8. Pracovní právo a legislativa
 9. Jak se udržet v zaměstnání
 10. Pracuji na svojí budoucnosti – jak realizovat slučitelnost rodiny a zaměstnání v praxi
Témata praktické části:
 1. Bilancujeme… Příprava na psaní životopisu. (Aplikace: textový editor – práce s tabulkou. Práce se schránkou. Šablony.)
 2. Jak napsat životopis na PC. (Textový editor – typ písma, barva písma, kontrola pravopisu a gramatiky, práce s obrázky.)
 3. Dopis – průvodní nebo motivační? (E-mail, práce s přílohami. Práce se složkami. Komprimace dat.)
 4. Návrat na trh práce – pomůže nám internet? (Doporučené zdroje informací, vyhledávání na internetu.)
 5. Závěrečná samostatná práce.
Hlavním cílem kurzu je umět se prezentovat na trhu práce a uspět v získané pracovní pozici. Důležitými kroky jsou: zhodnotit dosavadní životní praxi účastnic, pojmenovat vlastní měkké dovednosti (rodinné kompetence) a zpracovat strategii konkrétního profesního zaměření. Praktická část je koncipována jako podpora získaných dovedností prostředky výpočetní techniky. Kurz probíhá v počítačové učebně (každá účastnice má k dispozici PC, příp. notebook). Účastnice se zdokonalí v používání textového editoru, naučí se zásadám správné e-mailové komunikace a získají řadu tipů na zdroje informací z oblasti slučitelnosti rodiny a zaměstnání na internetu. Výstupem je vypracovaný životopis a vzor motivačního dopisu, konzultovaný lektorkou. Současně bylo poskytováno individuální poradenství v oblasti slučitelnosti rodiny a zaměstnání a orientace na trhu práce, poskytované kvalifikovanými lektorkami účastnicím Motivačního kurzu pro ženy a příp. dalším zájemkyním jak osobně (každá účastnice – hodina poradenství) tak v rámci internetové poradny (kontakt bude k dispozici na www.animaplus.cz, www.familypoint.cz a na dalších webových stránkách žadatele) – pro konzultace bude využit e-mail, příp. skype. 2. Kurz efektivního rodičovství Témata kurzu
 1. Základní stavební kameny efektivního rodičovství
 2. Rodinná atmosféra, sourozenecké konstelace
 3. Pochopení nesprávného chování dětí, řešení problémů
 4. Povzbuzování – budování sebedůvěry dítěte
 5. Komunikace – jak dítěti naslouchat, abychom mu rozuměli
 6. Komunikace – jak s dětmi hovořit, aby nám naslouchaly
 7. Přirozené a logické důsledky chování – cesta k samostatnosti
Cílem programu je praktický nácvik řešení nejčastějších problémových situací, se kterými se rodiče při výchově svých dětí setkávají. Poskytuje rodičům podporu a pomoc při zvládání výchovných postupů, jež by vedly k dobrému fungování vztahu rodič-dítě a k celkovému pocitu spokojenosti v rodině. Program tvoří devět lekcí, ve kterých jsou probírány základní principy efektivní výchovy a jejich aplikace do praktického rodinného života. Je koncipován pro skupinu cca 12 rodičů bez dětí, kteří se schází na pravidelných dvouhodinových setkáních nejlépe jedenkrát za týden, případně jedenkrát za 14 dnů. Lektor podává krátký teoretický výklad a na velkém množství praktických příkladů i nácviku modelových situací ze života rodin ukazuje rodičům principy a zásady výchovy založené na spolupráci a respektu mezi rodiči a dětmi. K upevnění a zažití získaných informací dostávají pracovní listy a náměty pro domácí procvičování.