Rodina i kariéra – není žádná bariéra

Projekt CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000251 “Rodina i kariéra – není žádná bariéra”  reaguje na nedostatečné kapacity zařízení péče o děti. Jeho cílem je umožnit rodičům dětí do 15 let návrat na trh práce či navýšení jejich zkrácených úvazků prostřednictvím zajištění chybějících kapacit v oblasti péče o děti. Konkrétně pak dětským klubem Hyperáček a Keráček v Brně a Ježečkem v Jihlavě, včetně zajištění doprovodu do dět.klubu. Dále v době prázdnin příměstskými tábory v Brně, Jihlavě a Třešti.

Cíle projektu:

Snížit diskriminaci rodičů na trhu práce s důrazem na podporu rovných příležitostí pro muže a ženy
ČR patří mezi evropské státy s nejsilnějším uplatněním modelu muže živitele a ženy pečovatelky v rodinách s dětmi mladšími 15 let. Dle statistik je zaměstnanost matek ve věku 25 – 49 let s dětmi mladšími 15 let pouze 52 %. Matky, které zůstávají doma nebo pracují pouze v rámci příležitostných brigád poté, co děti odrostou, mají velmi nevýhodné podmínky při návratu na trh práce. Tento fakt přispívá k genderovým nerovnostem a mnohdy i finančním problémům celé rodiny. Prostřednictvím dět.klubů a přím.táborů umožníme rodičům pracovat v zaměstnání odpovídajícím jejich profesi.

Napomoci sladit rodinný a prac.život a vyloučit obavy rodičů, že kvůli péči o děti přijdou o své zaměstnání, podpořit časovou flexibilitu rodičů.
Díky dět. klubům a přím.táborů s provozní dobou do odpoledních hodin věříme, že dojde u rodičů dětí k navýšení počtu úvazků, resp. navýšení částečných úvazků z důvodu zvýšení časové flexibility. Uspokojivé zaměstnání rodičů může vést k lepším vztahům v rodině, finanční stabilitě a posléze sladění rodinného a pracovního života.

Umožnit rodičům hyperaktivních a neklidných dětí návrat na trh práce, snížit jejich sociální izolaci a diskriminaci na trhu práce, tím i ve společnosti.
Hyperaktivní a neklidné děti mají řadu pro okolí nepříjemných a těžko zvladatelných projevů (agresivita, neklid, vztahovačnost apod.), díky nimž potřebují specifický a individuální přístup, který v běžné skupině dětí není možný. Děti pak v družinách či jiných formách zařízení nechtějí a rodiče jsou nuceni pečovat o děti sami doma. Vzhledem k výraznému nárůstu dětí s touto diagnózou, vnímáme jako zásadní pomoc rodičům prostřednictvím dět.klubu Hyperáček a přím.táborů, které budou určeny dětem s touto diagnózou. Aktivity povedou zkušení pracovníci, kteří budou s dětmi pracovat a zvyšovat jejich kompetence ke zvládání projevů ADHD a tím napomohou k harmonizaci rodinného a pracovního života.

Výstupy projektu:

Díky projektu vznikly 3 dětské kluby pro rodiče dětí na 1. stupni ZŠ, dva v Brně a jeden v Jihlavě. Od léta 2016 do jara 2018 bylo uspořádáno 29 příměstských táborů v Brně, Jihlavě a Třešti. Prostřednictvím projektu bylo podpořeno 179 rodin, celkem se zapojilo 225 dětí.