Prohlubování klíčových kompetencí pedagogů, jiných odborníků a rodičů jako podpora úspěšného vzdělávání dětí se syndromem ADHD

Číslo projektu: CZ.1.07/1.2.17/01.0002
Doba realizace: 23. duben 2012 – 28. únor 2015

Webové stránky projektu: www.neklidne-deti.cz

Popis projektu:
Hlavním cílem projektu je zvýšení rovných příležitostí dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím prohlubování klíčových kompetencí pedagogických a dalších pracovníků, rozšířením nabídky asistenčních služeb v Jihomoravském kraji.
Projekt reaguje na potřebu posílení klíčových kompetencí pedagogických a jiných pracovníků, kteří jsou zapojeni do systému vzdělávání dětí nebo jiným způsobem zasahují do primární, sekundární nebo terciární prevence rizikového chování u dětí s ADHD “Attention Deficit Hyperactivity Disorders” s cílem vytvořit vhodnější podmínky pro vzdělávání a vývoj dětí se syndromem ADHD.

Cílovou skupinou jsou děti se syndromem ADHD, pedagogičtí pracovníci, poradenští pracovníci, asistenti, další odborní pracovníci a rodiče dětí.

Projekt přispěje k posílení kompetencí odborníků a rozšíření povědomí o potřebách, možnostech podpory, reedukace, vzdělávání a výchovy dětí s ADHD u širší odborné veřejnosti, k poskytnutí podpory konkrétním rodinám s neklidným dítětem.

Cíl projektu:
Projekt si klade za cíl poskytnout vhodnější podmínky pro vzdělávání a vývoj dětí se syndromem ADHD
v Jihomoravském kraji skrze informovanost a posílení kompetencí klíčových osob v životě dítěte s ADHD.

Hlavní aktivity projektu:

 • proškolení pracovníků pedagogicko-psychologických poraden v JMK
 • proškolení pedagogů a dalších pracovníků (např. pracovníků z NNO a středisek volného času) pro práci s dětmi s ADHD
 • proškolení asistentů dětí s ADHD
 • zajištění asistence ve škole pro 15 dětí s ADHD (15 dětí za 2 roky)

Hlavní výstupy z projektu:

 • nově vytvořený akreditovaný kurz pro pracovníky NNO a středisek volného času
 • nově vytvořený kurz pro poradenské pracovníky o vedení skupinové práce s rodiči
 • nově vytvořený vzdělávací kurz pro asistenty dětí s ADHD

Podpořené osoby:

 • pedagogičtí a jiní pracovníci v procesu vzdělávání dětí s ADHD
 • děti se syndromem ADHD
 • speciální pedagogové a psychologové z pedagogicko-psychologických poraden
 • asistenti dětí s ADHD ve školách
 • rodiče dětí s ADHD