Podpora plánování průběhu pěstounské péče

Na tento projekt je poskytována finanční podpora EU, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001410.

Cílem projektu je prostřednictvím metodiky zkvalitnit plánování průběhu pěstounské péče a tím zajistit celkový rozvoj kvality poskytované sociálně-právní ochrany dětí.

Hlavním cílem projektu je zavedení systému plánování průběhu pěstounské péče do září roku 2018. V současnosti není plánování průběhu pěstounské péče ve službě řešeno. Tento cíl vychází ze skutečnosti, že plánování průběhu PP je základním krokem úspěšného doprovázení pěstounské rodiny v SUPRu. Zavedení systému plánování průběhu PP má dopad na celkový rozvoj kvality poskytované sociálně-právní ochrany dětí. Plánování průběhu PP je jedním z důležitých kritérií standardů kvality sociálně-právní ochrany (kritérium 10c, viz Příloha č. 2 k vyhlášce č. 473/2012 Sb.). Při zvažování významu plánování průběhu PP jsme vycházeli z Manuálu implementace Standardů kvality sociálně-právní ochrany pro pověřené osoby podle § 48 odst. 2 písm. d) až f) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (MPSV 2014, str. 74), kde stojí: “Známkou dobře sestaveného plánu pobytu dítěte v PP je mimo jiné zejména fakt, že průběh pobytu naplňuje svůjsmysl a spolupráce s dítětem, pěstouny a s rodinou dítěte směřuje k naplnění stanovených cílů.” Dosažení cíle ověříme na konci projektu pomocí vybraných hodnotících postupů, které nastaví odborný garant projektu v rámci první klíčové aktivity a v rámci poslední klíčové aktivity ověří dopad na službu (dotazníky spokojenosti se službou pro klienty, rozhovory s klienty, sebehodnocení klíčových pracovnic služby, zhodnocení plánu, náslechy při práci s klienty).

Dílčí cíle vedoucí k naplnění hlavního cíle:

  • Zhodnocení způsobu současného plánování průběhu pěstounské péče a spolupráce klíčové pracovnice s klientem v oblasti plánování ve Službách určených pěstounským rodinám – vytvoření SWOT analýzy (KA 1).
  • Vznik metodiky pro plánování průběhu PP pro klíčové pracovníky, kteří doprovázejí pěstounské rodiny (KA 2).
  • Ověření nových postupů plánování průběhu PP v praxi a zapracování výstupů ověření do metodiky za účelem zvýšení její kvality (KA 3).
  • Ověření dosažení cíle projektu – Závěrečná evaluační zpráva (KA 4).

Výstupy projektu:

V rámci prvního období projektu se nám podařilo zhodnotit plánování průběhu pěstounské péče a souvisejících činností přímé práce s klienty ve Službách určených pěstounských rodinám a vypracovat SWOT analýzu zaměřenou na tento úsek práce klíčových pracovnic služeb.

Financováno: