Všechny naše děti

Projekt Všechny naše děti se zaměřuje na podpůrné služby pro osvojitelské rodiny a biologické děti pěstounů.

V první řadě je reakcí na chybějící služby pro osvojitelské rodiny, které se sice potýkají s podobnými potížemi jako pěstouni, ale na rozdíl od nich jim nejsou nabízeny žádné specifické služby, které by byly ušity jim na míru. Často jediný rozdíl mezi dětmi svěřovanými do pěstounské péče a do osvojení je v tom, zda jsou tzv. právně volné. Na rozdíl od pěstounů si však osvojitelé v případě otázek a potíží mnohdy neví rady, kam se obrátit, případně si musí služby hradit sami.

V druhé řadě je naší snahou v rámci některých aktivit projektu podpořit rodinné a sourozenecké vztahy v pěstounských rodinách s biologickými dětmi a budování identity biologických dětí náhradních rodičů. Tato potřeba vychází z naší již pětileté zkušenosti s prací s pěstounskými rodinami.

Cíle projektu:

Podpořit osvojené děti, které se mnohdy v ničem neliší od dětí přijatých do pěstounské péče. Stejně jako děti v pěstounské péči i osvojené děti zažily odmítnutí v raném věku a mohou si nést následky závislostí matky.

Podpořit biologické děti z pěstounských rodin, které mohou být neúmyslně rodiči opomíjeny oproti dětem osvojeným. Tento fakt může narušovat vztahy mezi sourozenci, ale i všechny ostatní vztahy v rodině (mezi rodiči a dětmi), které jsou pro zdárný vývoj nesmírně důležité.

Podpořit osvojitele, kteří se stejně jako pěstouni potýkají s problémy po přijetí dítěte do osvojení, během jeho školní docházky a během jeho adolescence. Chybí jim informace o celém procesu osvojení včetně schvalování žadatelů o osvojení, o péči o dítě, o výchovných problémech či specifikách dětí v náhradní rodinné péči. Často jediný rozdíl mezi dětmi svěřovanými do pěstounské péče a do osvojení je v tom, zda jsou tzv. právně volné. Na rozdíl od pěstounů si však osvojitelé v případě otázek a potíží mnohdy neví rady, kam se obrátit, případně si musí služby hradit sami.

Financováno:

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)