Mám ADHD a vím, co smím

Projekt reaguje na potřeby dětí se syndromem ADHD, které souvisí s jejich nedostatečným zapojením do rozhodovacích procesů. Posiluje pozici dítěte s ADHD ve vlastní rodině, zvyšuje kompetence dítěte s ADHD rozhodovat o sobě samém a zvyšuje možnost a příležitost ovlivnit procesy, které se ho bezprostředně týkají.

Aktivity projektu reagují na hlavní cíl Národní strategie ochrany práv dětí a to “právo na dětství”, resp. priority A (participace dítěte) a B (eliminace diskriminace a nerovného přístupu vůči dětem a mladým lidem) a na konkrétní dílčí cíle strategie (např. zvyšování všeobecného povědomí o otázce práv dětí u dospělých i dětí; vytváření příležitostí pro děti a mladé lidi účastnit se rozhodování o záležitostech, které se jich týkají a které je ovlivňují; vyrovnání příležitostí pro děti a mladé lidi se zdravotním postižením).

Cíl projektu:

Cílem projektu je vytvořit podmínky pro zvýšení participace dětí se syndromem ADHD na rozhodovacích procesech v aktivitách a činnostech, které se jich bezprostředně týkají a které významně ovlivňují jejich další vývoj. Současně chceme změnit vnímání dítěte s ADHD ve společnosti a vzdělávat odborníky, kteří se podílejí na rozhodovacích procesech o dětech s ADHD.

Práva dítěte musí být zaručena každému dítěti bez diskriminace, proto projekt podpoří aktivní zapojení dětí se syndromem ADHD do rozhodovacích procesů a následnou saturaci jejich potřeb, čímž dojde k vyrovnání sociálních rozdílů mezi “zdravými” dětmi a dětmi s tímto konkrétním postižením. Stanou se rovnocennějším partnerem nejen v rámci rodiny, ale také v komunikaci s dalšími zástupci odborných subjektů jako je např. škola, lékaři, pedagogicko-psychologické poradny, neziskové organizace apod.

Cílové skupiny:

  • primární: děti se syndromem ADHD žijící v úplné/neúplné/doplněné rodině
  • sekundární: odborníci pro práci s dětmi – psychologové, soc. pracovníci OSPODu, terapeuti, lékaři, pedagogičtí pracovníci, asistenti

Realizace projektu: 1. 1. 2015 – 30. 4. 2017

Více informací naleznete na stránkách: www.neklidne-deti.cz

Projekt je součástí kampaně „Právo na dětství“.

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)