Vize CRSP

Vize CRSP je především přispívat k morální a duchovní obnově naší společnosti. Na tom chceme pracovat, skrze poskytování pomoci a podpory potřebné k upevnění a prohloubení manželských vztahů, k prohlubování vztahů v rodině a vlastní podporou rodinných hodnot. 

Naše poslání

Poslání, stejně jako vize CRSP, je podporovat hodnoty manželství a rodiny ve všech fázích vývoje, hájit zájmy a napomáhat rozvoji prorodinných služeb v místních komunitách. Veškeré aktivity a služby Centra pro rodinu a sociální péči jsou poskytovány na základě principů a zásad obsažených v Etickém kodexu organizace.

Prohlédněte si 

Přehled pořádaných aktivit pro veřejnost i speciální skupiny. Sledujte náš Facebook a Instagram nebo odebírejte newsletter s novinkami, které pro vás připravujeme!

Naše cíle

 • Hájit zájmy rodin na místní a celostátní úrovni v oblasti rodinné politiky a napomáhat v rozvoji prorodinných služeb.
 • Nabízet vzdělávací programy a poradenství pro rodiny.
 • Nabízet volnočasové aktivity a místo pro vzájemné setkávání.
 • Poskytovat sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a seniory.
 • Doprovázet náhradní rodiny na jejich cestě s přijatými dětmi.
 • Hájit zájmy a práva dětí.
 • Podporovat neúplné a doplněné rodiny a rodiny s dětmi se specifickými potřebami, napomáhat jim v překonávání problémů souvisejících s jejich konkrétní situací.
 • Podporovat aktivní život seniorů jako prevenci sociálního vyloučení ve stáří.
 • Zvyšovat a prohlubovat kompetence odborných pracovníků prorodinných organizací.
 • Rozvíjet spolupráci s dalšími prorodinnými organizacemi na propojování a rozšiřování služeb rodinám.

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

 1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
 2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
 3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)